Alokacija troškova, značaj ABC (activity based costing) en

Zadatak i cilj

Kompanija se bavi proizvodnjom kolača i proizvodi četiri proizvoda. Odlučuje da proizvodi dva nova kolača i dodatni troškovi rastu (overhead). Overhead troškovi su oni koji se ne odnose na direktan materijal, ambalažu i zaposlene koji diretno rade na proizvodnji proizvoda.

Međutim, kompanija beleži oštri pad profitabilnosti i porast overhead troškova. Cilj nam je da izračunamo cenu koštanja za svaki od proizvoda / kolača i donesemo zajedno odluke kako uticati na profitabilnost kompanije.

Priprema

Potrebno je proveriti sva knjiženja troškova, kako bi bili sigurni da su troškovi ispravno alocirani i na ispravnim organizacionim jedinicama. Urađena je detaljna analiza proizvodnog procesa, gde su popisane aktivnosti i izdvojene ključne.

Napravili smo plan po kome ćemo proveriti profitabilnost kompanije primenom ABC (Activity Based Costing metode):

  1. Identifikovali smo sve overhead troškove i iskontrolisali da li su svi ispravno knjiženi
  2. Analizirali smo svaki trošak pojedinačno putem time sheet-ova i dodelili mere
  3. Za svaki trošak smo utvrdili koji su cost driver (šta uslovljanja postojanje troška)
  4. Dodelili smo novi overhead trošak kolačima i uporedili rezultate
  5. Doneli smo odluke na osnovu nove raspodele

Odlučili smo se za ABC metod, iako je dugotrajan i zahteva visok angažman resursa, ali je jedini pravi način da se proveri alokacija overhead-a.

Kompanija je koristila jednostavan ključ alokacije troškova – proizvedena količina proizvoda (ukupan overhead / proizvedena količina (kg)). 384.000/101.800 = 3,77 EUR / kg proizvedenih kolača.

Početna alokacija kompanije preko ključa proizvedene količine:

Proizvod Proizvedena količina (kg) % Overhead po starom ključu
Kolač 1 38.000 37,3% 143.340
Kolač 2 24.900 24,5% 93.925
Kolač 3 11.100 10,9% 41.870
Kolač 4 9.800 9,6% 36.967
Kolač 5 9.000 8,8% 33.949
Kolač 6 9.000 8,8% 33.949
Ukupno 101.800 100,0% 384.000

Rezultat

Utrdili smo overhead:

Overhead Rashod EUR/god
Energenti (struja i gas) 52.000
Održavanje proizvodnje 88.000
Amortizacija 45.000
Finansije 52.000
Kontrola kvaliteta 50.000
Tehnolog 42.000
Obezbeđenje 32.500
Osiguranje 22.500
Ukupno 384.000

Analizirali smo ključne aktivnosti:

Ključne aktivnosti Cost driver-i Količine Mere cost driver-a Iznos
Proizvodnja kolača Proizvedena količina (kg) 101.800 3,77 eur/kg 3,77
Promena proizvodnog procesa zbog novih kolača Broj pakovanja 32.507 11,81 eur/pak 11,81
Ispunjavanje specifičnosti proizvodnje kolača Broj sirovina 48 8.000 eur / sir 8.000,00
Držanje fabrike otvorenom

Dodelili smo aktivnostima odgovarajuće rashode:AKTIVNOSTI
Overhead Rashod EUR/god Proizvodnja kolača Promena proizvodnog procesa zbog novih
kolača
Ispunjavanje specifičnosti proizvodnje
kolača
Držanje fabrike otvorenom
Energenti (struja i gas) 52.000 52.000 0 0 0
Održavanje proizvodnje 88.000 58.000 30.000 0 0
Amortizacija 45.000 15.000 5.000 0 25.000
Finansije 52.000 0 22.000 0 30.000
Kontrola kvaliteta 50.000 0 0 50.000 0
Tehnolog 42.000 0 0 42.000 0
Obezbeđenje 32.500 0 0 0 32.500
Osiguranje 22.500 0 0 0 22.500
Ukupno 384.000 125.000 57.000 92.000 110.000

Spustili smo overhead troškove na proizvode po aktivnostima:AKTIVNOSTI
Overhead Rashod EUR/god Proizvodnja kolača Promena proizvodnog procesa zbog novih kolača Ispunjavanje specifičnosti proizvodnje kolača Držanje fabrike otvorenom
Kolač 1 107.893 46.660 33.316 9.583 18.333
Kolač 2 59.024 30.575 4.366 5.750 18.333
Kolač 3 49.951 13.630 6.488 11.500 18.333
Kolač 4 43.761 12.033 5.728 7.667 18.333
Kolač 5 60.163 11.051 3.945 26.833 18.333
Kolač 6 63.207 11.051 3.156 30.667 18.333
Ukupno 384.000 125.000 57.000 92.000 110.000

Uporedili smo dobijene rezultate po jedinici sa starim ključem i bilo je jasno da uz povećanje proizvodnje novih proizvoda profitabilnost pada.

Proizvod Proizvedena količina (kg) Overhead po starom ključu Overhead po ABC metodi Stari ključ / kg ABC / kg
Kolač 1 38.000 143.340 107.893 3,77 2,84
Kolač 2 24.900 93.925 59.024 3,77 2,37
Kolač 3 11.100 41.870 49.951 3,77 4,50
Kolač 4 9.800 36.967 43.761 3,77 4,47
Kolač 5 9.000 33.949 60.163 3,77 6,68
Kolač 6 9.000 33.949 63.207 3,77 7,02
Ukupno 101.800 384.000,00 384.000,00