Kontrola prefakturisanih troškova en

Zadatak i cilj

Kompanije moraju držati pod kontrolom koje troškove prebacuju na klijenta. Postoje jedni koji su uključeni u cenu i uračunati u marži proizvoda ili usluge i drugi koji se prefakturišu. Prefakturisani troškovi su uvek jednaki u ulazu (rashod) i u izlazu (prihod). U okviru kalendara kontrola, kontroliše se i prenos troškova na klijente.

Ovakvi troškovi posebno odlikuju kompanije koje imaju dosta uvoza i izvoza i logističke kompanije.

Priprema

Kako bi uspešno kontrolisali prenos prefakturisanih troškova na klijente, morali smo prvo da identifikujemo sve troškove koje bi trebalo preneti. Ovaj deo uvek otežava činjenica da postoje klijenti koji ne žele odvojene fakture za prefakturisane troškove, već žele sve u ceni usluge. U tom slučaju moramo prepoznati i zabeležiti sve takve slučajeve, naći u ulazu sve prefakturisane troškove i proveriti da li su zaista preneti na klijenta.

Rezultat

Kontrolom je ustanovljeno da za period od godinu značajan iznos prefakturisanih troškova nije prenet na klijente. Za klijente su pripremljeni dokazi o tome da ti troškovi nisu prefakturisani, a bilo je potrebno.

Klijent Rashodi – preneti troškovi Prihod – preneti troškovi Razlika Komentar
Kupac 1 8.450 8.000 -450 Računi koji nisu prefakturisani
Kupac 2 4.200 5.000 800 Prefakturisano kroz cenu usluge
Kupac 3 3.500 3.250 -250 Računi koji nisu prefakturisani

Dalje je analiziran razlog zbog čega je došlo do toga, gde je utvrđeno da je novi zaposleni pretpostavio da program sam povlači sve šta bi trebalo da se prefakturiše. Inicijalna i jeste bila zamisao da program to radi, ali ta funkcionalnost nije zaživela.