USLUGE

Soft close

Usluga kompletnog računovodstva, poreza, obračuna plata i zatvaranja meseca

Mesec se zatvara, pristupa se projekciji troškova i dobija se izveštaj u vidu bilansa uspeha (P&L). Uz navedeni izveštaj dobija se i struktura troškova koje čine rashode u izveštaju.


Kome je namenjen?

Namenjen je kompanijama na početku rasta, gde poslovanje ne nosi preveliku kompleksnost i diverzifikaciju. Donosiocima odluka koji žele da znaju mesečni rezultat na nivou kompanije i osnovnu strukturu troškova.

Koji problem rešava?

Rešava problem nestrukturiranog računovodstva, netačnih osnovnih podataka i na jednostavan način daje pregled troškova i mesečne dobiti firme.

Šta je rezultat?

Kompanija dobija ažurno, precizno strukturirano računovodstvo i grubu mesečnu sliku o profitabilnosti kompanije uz pregled troškova. Bez kontrolinga nije moguće obezbediti maksimalnu preciznost u izveštajima, ali za manje kompanije ovo rešenje može dati dovoljno kvalitetnu sliku o poslovanju. Dodatno, dobijaju se tačni informativni izveštaji u vidu potraživanja i obaveza po kupcima i dobavljačima, kao i neplaćenim računima.


Šta sve ovaj paket obuhvata?

Kupci i dobavljači Obračun zarada i naknada Zatvaranje meseca i struktura troškova Rad sa revizijom i poreskom upravom Krediti, lizing ugovori i pozajmice Osnovna sredstva Porezi 1 2 3 4 5 6 7 Soft Close

1.

Usaglašavanje stanja kupaca i dobavljača

Zatvaranje avansa

7.

Mesečni P&L izveštaj (bilans uspeha)

Mesečno praćenje i struktura knjiženih troškova

Linearne projekcije troškova

6.

Priprema dokumentacije i komunikacija sa revizijom

Komunikacija i saradnja sa poreskom upravom

5.

Provera svih priliva i odliva vezanih za pozajmice, kredite i lizinge.

Unos ugovora i planova otplate

Knjiženje glavnice, kamata i usaglašavanje sa bankom ili lizing kućom

4.

Usaglašavanje registra OS i glavne knjige

Obračun poreske i računovodstvene amortizacije

3.

Postavka karneta

Obračun redovne zarade, bolovanja, trudničkog

Obračuni isplata godišnjeg odmora i drugih vanrednih isplata

2.

Porez na dobit

PDV

Porez na imovinu

Porezi po odbitku

Planning, analysis and controlling

Pored usluge iz prvog paketa, ovaj paket čini kompletna usluga kontrolinga, plana, analize i reportinga.

Procesi u kompaniji se dubinski analiziraju i postavlja takav sistem kontrola koji za rezultat ima kvalitetne informacije i detaljne izveštaje, izradu plana i analizu svih odstupanja i anomalija.


Kome je namenjen?

Namenjen je kompanijama koje žele da dobiju proverene, vrlo precizne i detaljne izveštaje o poslovanju, analize i izradu plana.

Koji problem rešava?

Glavni problem koji rešava jesu neprecizna slika o performansama poslovanja i gubitak kontrole. Pored navedenog, sprečava rizike od pronevera, kao i poreskih rizika, usmerava fokus i resurse kompanije kroz planiranje.

Šta je rezultat?

Rezultat je uspostavljanje efikasne strukture koja pruža odličnu kontrolu nad poslovanjem, troškovima i rastom. Efikasnije korišćenje resursa, brže rešavanje potencijalnih problema i brži rast.


Šta sve ovaj paket obuhvata?

Kontrola poreskih prijava i dokumentacije Kontrola prodaje i nabavke Analize poslovanja i izveštavanje Plan Konsolidacija, cena koštanja, akruali i razgraničenja Kontrola planova otplate i drugih obaveza Parametrizacija i kontrola alokacije prihoda i rashoda 1 2 3 4 5 6 7 Planning, analysis and controlling

1.

Kontrola ispravnosti i sveobuhvatnosti dokumentacije

Kontrola faktura koje ulaze u poreske prijave

7.

Analiza fiksnih i varijabilnih troškova, prelomna tačka rentabilnosti

Analiza odstupanja u odnosu na plan

Analiza svih odstupanja i anomalija

6.

Izrada plana prodaje, proizvodnje, kadrova

Planiranje prihoda i rashoda

Planiranje CF

5.

Eliminacije i konsolidacija poslovanja

Obračun stvarne cene koštanja

Razgraničenja rashoda na odgovarajuće periode

4.

Unos i kontrola planova otplate.

Kontrola glavnice i kamate

Kontrola zajmova i zaduženosti

Raspodela po mestima troška

3.

Kontrola ugovora i cenovnika i fakturisanih usluga

Preneti troškovi

Razgraničenja prihoda

Kasa skonto

Klijenti u blokadi (crna lista)

2.

Izrada šifarnika

Formiranje dimenzija

Mapiranje dimenzija

Strukturiranje sistema

Kontrola alokacije i informacija na fakturama

Chief Financial Officer

Ovaj paket je sveobuhvatan i odnosi se na usluge finansijskog direktora.

Nudimo usluge analize radnog kapitala i novčanih tokova, finansijsko modelovanje i komunikaciju sa poveriocima oko modela finansiranja poslovanja i upravljanja rizikom.


Kome je namenjen?

Paket je namenjen kompanijama koje su već porasle i imaju realnu potrebu za finansijskom ekspertizom, pa žele da outsource-uju kompletne finansije, a nemaju potrebe ili resursa za internog finansijskog direktora i ceo tim finansija.

Koji problem rešava?

Pored svega navedenog u prethodnim paketima, ovaj paket rešava problem upravljanja obrtnim sredstvima, cash flow-om, naplatom potraživanja i finansijskim modelovanjem.

Šta je rezultat?

Organizacija finansija i neophodna ekspertiza u alokaciji resursa, efekat na radni kapital, investiciona analiza i finansijsko modelovanje.


Šta sve ovaj paket obuhvata?

Upravljanje obrtnim kapitalom Odnosi sa poveriocima Proaktivno predlaganje koraka za unapređenje poslovanja Upravljanje rizicima Upravljanje investicijama Naplata potraživanja Finansijsko modelovanje 1 2 3 4 5 6 7 Chief Financial Officer

1.

Optimizacija neto obrtnih sredstava

Upravljanje neto obrtnim sredstvima kroz best practice strategije u skladu sa ciljevima kompanije

Planiranje obrtnih sredstava kroz detaljan CF plan

7.

Na osnovu generalne slike performansi kompanije, predlozi za unapređenja i efikasnije poslovanje.

6.

Detaljna investiciona analiza sa diskontovanjem novčanih tokova, preračunom neto sadašnje vrednosti, interne stope povraćaja itd.

Scenario analiza, procena potencijalne kanibalizacije novčanih tokova.

5.

Definisanje pretpostavki i glavnih ulaznih parametara za projekcije.

Sagledavanje rizika investicije

Investiciona analiza po bitnim parametrima (neto sadašnja vrednost, interna stopa povraćaja, diskontovani period povraćaja)

Analiza uticaja investicije na postojeće poslovanje

4.

Segmentacija kupaca po kategorijama

Praćenje dospeća potraživanja, slanje ljubaznih podsetnika, pozivanje kupaca i dostavljanje neophodne dokumentacije i faktura ukoliko ima potrebe.

Praćenje svih važnih racio pokazatelja.

3.

Priprema kreditnih fajlova, svih neophodnih objašnjenja, projekcija, biznis planova i prezentacija za poverioce.

2.

Modelovanje strukture finansiranja kompanije, uticaja kamatnih stopa na profitabilnost, nivo zaduženosti i sve ostale relevantne pokazatelje.